E-tjänster för fastigheter

Vad vill du göra på din fastighet?

Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs det vanligtvis bygglov. Bygglov kan även krävas för murar, plank, skyltar, ljusanordningar och andra anläggningar än byggnader.

Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat lov kan du söka för en åtgärd som är av tillfällig karaktär och inte uppfyller alla förutsättningar i plan- och bygglagen.

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad, attefallsåtgärder och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar samt rivning utanför detaljplanelagda områden. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan krävs det vanligtvis rivningslov.

Marklov

Om du avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt genom schaktning eller fyllning krävs det i de flesta fall marklov.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Du behöver ändå ansöka om bygglov, det ska du göra inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked. Bedöms platsen som olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

För att få hjälp och vägledning under er ansökan klicka på hjälp och ha den öppen tills ansökan är inlämnad.
Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen.

Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader. Man får inte heller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, t.ex. schakta, spränga, anlägga parkeringsplats, anlägga strandskoningar, muddra, vassröja, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde (exempelvis ek) m.m. Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från strandskyddet. På din ansökan om strandskyddsdispens måste du förklara vilka av de angivna särskilda skälen i Miljöbalken som föreligger för just din planerade åtgärd.

För att få hjälp och vägledning under er ansökan klicka på hjälp och ha den öppen tills ansökan är inlämnad.